Apel o udział w konsultacjach. Bardzo ważne: urealnienie wyceny świadczeń fizjoterapeutycznych.

W opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów zaproponowane rozwiązania są niewystarczające dla realizacji zamierzonego celu, którym jest pokrycie ponoszonych przez świadczeniodawców rosnących kosztów, będących pochodną wzrostu ogólnych kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Apelujemy do Państwa o przesyłanie uwag i opinii do opublikowanego zarządzenia.