Rekrutacja ekspertów do prowadzenia szkoleń

„Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii pediatrycznej”

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Krajowa Rada Fizjoterapeutów w dniu 17 maja 2019 r., na mocy uchwały nr 386/I, przyjęła Wytyczne do zapisywania w dokumentacji medycznej badania i terapii pediatrycznej. W związku z tym podjęto działania w celu organizacji szkoleń z powyższego zakresu dla fizjoterapeutów będących członkami Krajowej Izby Fizjoterapeutów i posiadających prawo wykonywania zawodu. Krajowa Izba Fizjoterapeutów ogłasza nabór na ekspertów, których zadaniem będzie prowadzenie szkoleń „Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii pediatrycznej”.

Rekrutacja na ekspertów w zakresie prowadzenia ww. szkoleń trwa od 4 listopada 2019 r. od godziny 9:00
i kończy się z dniem 22 listopada 2019 r. do godziny 17:00.

Zgłoszenie musi zawierać wypełnioną w całości ankietę, której wzór zamieszczamy poniżej. Za dzień wpływu zgłoszenia uznaje się datę wpływu dokumentów do KIF.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy fizjoterapeutów, którzy spełniają poniższe warunki:


Zgłoszenia przyjmujemy:

  1. posiadają prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
  2. opłacają regularnie składki członkowskie albo zostały zwolnione z opłacania składek członkowskich na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  3. nie zostały skazane przez sąd dyscyplinarny w ramach odpowiedzialności zawodowej;
  4. ukończyły szkolenie „Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii” (istnieje możliwość wzięcia udziału w rekrutacji bez ukończonego szkolenia "Badanie i dokumentacja medyczne w fizjoterapii" - konieczne będzie jego uzupełnienie przed rozpoczęciem prowadzenia szkoleń przez eksperta);
  5. posiadają potwierdzone 7 lat stażu pracy w zakresie fizjoterapii pediatrycznej;
  6. posiadają doświadczenie dydaktyczne.
  • listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru),
  • kurierem,
  • złożone osobiście w Biurze Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Warszawie.

Uwaga: zgłoszenia wpływające drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Wnioski prosimy przesłać na adres:


Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Plac Stanisława Małachowskiego 2

00-066 Warszawa

"Dział Szkoleń – rekrutacja/ Eksperci KIF - pediatria”

Wzięcie udziału w rekrutacji i ukończenie szkolenia nie jest jednoznaczne z powołaniem na eksperta w zakresie prowadzenia szkoleń „Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii pediatrycznej”. Ekspertów powołuje Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów na podstawie ukończonego w pełnym wymiarze szkolenia oraz zaliczenia egzaminu przygotowanego i przeprowadzonego przez Zespół do spraw Jakości i Monitorowania Procesu Fizjoterapii przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów.

Przyjmowanie zgłoszeń: 04.11.2019 (od 9:00) – 22.11.2019 (do 17:00)

Weryfikacja zgłoszeń: 23-26.11.2019 r

Ogłoszenie wyników naboru: 27.11.2019 r

Harmonogram rekrutacji:

Harmonogram szkoleń:

07-08.12.2019 r.szkolenie dwudniowe, w ramach którego przekazane zostaną treści szkolenia „Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii pediatrycznej”


11-12.01.2020 r. szkolenie dwudniowe, w ramach którego kandydaci na Ekspertów KIF w zakresie pediatrii wdrożeni będą w techniki prowadzenia szkoleń ze wskazanego zakresu


Krajowa Izba Fizjoterapeutów zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkolenia.

Maksymalna liczba osób przyjętych na szkolenie w wyniku przeprowadzonej rekrutacji jest ograniczona i wynosi 30 osób.

Szczegóły zawarte są w regulaminie.

Kandydaci zakwalifikowani na ekspertów zobligowani są do ukończenia dwuetapowego szkolenia, kończącego się egzaminem potwierdzającym znajomość prezentowanych na nim zagadnień.

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji na ekspertów w zakresie prowadzenia szkoleń
„Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii pediatrycznej”

Pobierz regulamin

ORGANIZATOR