Art. 50. W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. poz. 1994) w art. 152 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Osoba, o której mowa w ust. 1, która uzyskała wynik pozytywny z części praktycznej PESoz, przystępuje wyłącznie do części teoretycznej PESFZ, pod warunkiem że od dnia uzyskania tego wyniku nie upłynął okres dłuższy niż 3 lata.”

D2017000059901