Stanowisko KRF w sprawie zarzutów formułowanych pod adresem KIF przez część środowiska specjalistów fizjoterapii

W odpowiedzi na zarzuty formułowane w stosunku do KIF przez część środowiska fizjoterapeutów z tytułem specjalisty prezentujemy treść maila (wraz załącznikami) jakie otrzymał Prezes KRF Maciej Krawczyk oraz stanowisko KRF w tej sprawie:

Treść maila z dnia 01.06.2017:

Jesteśmy zbulwersowani Pana stanowiskiem w sprawie specjalistów i ich zdobytych kompetencji w zawodzie w zestawieniu z 3 letnim magistrem fizjoterapii. 

Panu zawdzięczamy, Zarządzenie i  wprowadzone zmiany w: Dziennik Ustaw z dnia 15 maja 2017 poz. 946, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.05.2017 Zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu Rehabilitacji leczniczej.

W nawiązaniu do planowanego na dzień 02.06.2017 o godz. 18:30 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UM w Poznaniu, zastanawiamy się co w tej sytuacji może Pan powiedzieć specjalistom.

w załączeniu pisma wysłane do Premiera i Ministra Zdrowia

Emilia Jóźwiak specjalista
Dawid Urbaniak specjalista

Załączniki:

Załącznik nr 1 (Pismo do Ministra Zdrowia), Załącznik nr 2 (Pismo do Pani Premier)

Stanowisko KRF w sprawie zarzutów formułowanych pod adresem KIF przez część środowiska specjalistów fizjoterapii:

Szanowni Fizjoterapeuci, Koleżanki i Koledzy,

Samorząd zawodowy stoi na straży należytego wykonywania zawodu fizjoterapeuty, działa na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych fizjoterapeutów, ustanawia zasady etyczne oraz dba o ich przestrzegania. Krajowa Rada Fizjoterapeutów jako organ samorządu, działa na rzecz i w imieniu całej grupy zawodowej. Naczelną wartością jest dobro pacjenta i godność zawodowa fizjoterapeutów.

Wyjaśnienie celów istnienia oraz wartości, jakimi kieruje się KRF jest istotne w obliczu negatywnych głosów pojawiających się w ostatnim czasie w kontekście stanowiska KIF w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2017 roku (Dz.U. poz.946) zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia w marcu tego roku, wyraziła swój niepokój w związku z możliwym ograniczeniem dostępności usług dla pacjentów. Powodem był wymóg wykazania się przez podmiot leczniczy podczas postępowania konkursowego z NFZ współpracą ze specjalistą w dziedzinie fizjoterapii jako warunku minimalnego do udziału w postępowaniu. Działając na rzecz interesu publicznego Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów zwrócił uwagę, iż ograniczenie to będzie miało negatywne skutki społeczne w postaci radykalnego utrudnienia dostępności do usług fizjoterapeutycznych.

KRF zwraca uwagę, iż nowa propozycja zapisów powinna być analizowana w szerszym kontekście i w powiązaniu z innymi obowiązującymi przepisami prawa. Mowa tu między innymi o § 5 ust.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. poz. 1522 ze.zm), w którym opisany został zakres wizyty fizjoterapeutycznej. Każdy z wymienionych elementów tejże wizyty fizjoterapeutycznej wpisuje się w zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, opisane w art. 4 ust.2 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Artykuł ten jasno wskazuje, iż kompetencje do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych posiada również magister fizjoterapii z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zawodzie fizjoterapeuty.

Proponowane zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w punktach dotyczących świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej korelują z zapisami Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Błędnym wnioskiem zatem jest stwierdzenie, że specjalista w dziedzinie fizjoterapii zrównany został z magistrem z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zawodzie fizjoterapeuty, z uwagi na fakt, że zapisy rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych dostosowane zostały do zapisów Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty jako przepisu wyższego rzędu.

Pragniemy z całą mocą podkreślić, iż w żadnej z wypowiedzi, stanowisku czy piśmie sygnowanym przez KRF, nie deprecjonowano nigdy kwalifikacji ani roli specjalistów w dziedzinie fizjoterapii. Wręcz przeciwnie – wnioskowano o rozszerzenie ich kompetencji przy zgłaszaniu uwag do projektu rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które nie zostały niestety uwzględnione przez MZ. Deklarujemy, że przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów działają na rzecz całej grupy zawodowej fizjoterapeutów i aktywnie włączają się w rozwój samorządu zawodowego. Nasza opinia jest podyktowana troską o dobro pacjenta i prestiż zawodu fizjoterapeuty.

Zapraszamy i apelujemy do wszystkich, którzy są niezadowoleni lub widzą obszary wymagające prac do aktywnego włączenie się w prace Izby.

Naszym celem jest budowanie dobrze pojętej solidarności zawodowej i wspólnej odpowiedzialności za wizerunek fizjoterapeutów w Polsce.

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów
dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

Opinia Krajowej Rady Fizjoterapeutów w sprawie kompetencji zawodowych techników fizjoterapii w zakresie realizacji refundowanych świadczeń zdrowotnych

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony środowiska polskich fizjoterapeutów w sprawie kompetencji zawodowych techników fizjoterapii w zakresie realizacji przez nich refundowanych świadczeń zdrowotnych, Krajowa Rada Fizjoterapeutów informuje, iż zgodnie z zapisami art. 4 ust. 2. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994), wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

  • diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
  • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;
  • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
  • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
  • zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991);
  • dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
  • nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
  • prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
  • wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
  • nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

Zgodnie z zapisami art. 4. ust. 4 pkt. 4. wspomnianej ustawy każdy fizjoterapeuta, posiadający tytuł zawodowy technika fizjoterapii oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty uprawniony jest do samodzielnego udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych wymienionych w art. 4 ust. 2. w punktach od 1 do 4 oraz punkcie 10.

Dokumentem potwierdzającym posiadane kwalifikacje technika fizjoterapii jest zgodnie z zapisami art. 13. ust. 3. ustawy dyplom, potwierdzający ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technika fizjoterapii przed dniem wejścia w życie ustawy.

W świetle powyższych regulacji, całkowicie bezzasadne jest motywowanie rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę z powodu braku możliwości samodzielnej realizacji świadczeń przez osoby posiadające tytuł zawodowy technika fizjoterapii.

W poprzednich zarządzeniach Prezesa NFZ, jak również w obecnym stanie prawnym, uregulowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U poz. 1372 wraz ze zm.) stwierdza się brak dodatkowej punktacji dla osób posiadających tytuł technika fizjoterapii. Jeżeli chodzi o możliwość uzyskania punktów za kryteria określone w ww. rozporządzeniu przez podmioty biorące udział w postępowaniach konkursowych, warto zaznaczyć, że również nie przewidziano takiej punktacji za wykazanie osoby posiadającej tytuł licencjata uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3. pkt 2. lub 3. ustawy, która do samodzielnej realizacji świadczeń fizjoterapeutycznych również wymaga co najmniej
6-letniego doświadczenia w zawodzie fizjoterapeuty.

A zatem, w opinii Zarządu Krajowej Rady Fizjoterapeutów, osoby posiadające kwalifikacje opisane w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty uprawnione są do realizacji świadczeń fizjoterapeutycznych oraz uzyskania prawa wykonywania zawodu, które zgodnie z treścią art. 21. ustawy stwierdza w drodze uchwały Krajowa Rada Fizjoterapeutów na wniosek osoby zainteresowanej.

Osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy spełniają łącznie warunki określone w art. 13 ust. 1. pkt 1–5, stają się fizjoterapeutami w rozumieniu niniejszej ustawy i przysługuje im prawo wykonywania zawodu. Warto przypomnieć, że osoby te wpisuje się do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów na wniosek złożony nie później niż w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.