XII Kongres Medycyny Sportowej Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Medycyny Sportowej EFSMA

W Centrum Kongresowym Hala Stulecia we Wrocławiu w dniach 19-21 października odbył się XII Kongres Medycyny Sportowej Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Medycyny Sportowej EFSMA

Krajowa Izba Fizjoterapeutów była głównym wykonawcą sesji naukowej. Prelekcja dotyczyła obszaru infodemii, a prowadzącymi byli uznani specjaliści w tej dziedzinie: dr Marta Jokiel, dr hab. Elżbieta Skorupska, prof. Joanna Zając. Prelekcję rozpoczął wprowadzeniem do tematu Arkadiusz Dziubaszewski Manager ds. Zarządzania Projektami w KIF

W strefie wystawienniczej w specjalnie przygotowanym stoisk uczestników wydarzenia zespół KIF informował o: niebezpiecznym dla zdrowia i życia pacjentów zjawisku dezinformacji (tzw. infodemii), które pojawia się głównie w Internecie, zachęcał do korzystania z wiarygodnych źródeł informacji na temat zdrowia, szczepień i ćwiczeń,

Podkreślano znaczeniu edukacji i roli upowszechniania rzetelnej wiedzy medycznej, przekazywanej w sposób prosty i przystępny w kontekście walki z fake newsami i spiskowymi teoriami.

Promowaliśmy także kampanię społeczna IF “Popraw jakość życia” pod hasłem “Fizjoterapia – samo się nie zrobi”

Odwiedzający stoisko KIF oprócz otrzymania solidnej porcji wiedzy dzięki #BlenderBike za pomocą własnych mięśni mogli przygotować pyszny, zdrowy i energetyczny koktajl owocowy.

Po raz pierwszy Zarząd Główny EFSMA powołał Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej (PTMS) do przeprowadzenia oficjalnego Kongresu EFSMA.

Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej powierzyło organizację wykonawczą Kongresu Wyższej Szkole Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 700 uczestników, ok. 600 osób z Polski ok. 120 gości z 40 innych państw europejskich.

Wśród uczestników są m. in. Członkowie Zarządu Głównego EFSMA, prezesi kilkudziesięciu Krajowych Zarządów Głównych Towarzystw Naukowych Medycyny Sportowej państw europejskich, zaproszeni wykładowcy z kraju i z zagranicy.

Głównymi tematami Kongresu były: aktywność fizyczna dla zdrowia, sport w życiu dzieci i młodzieży, doping oraz antydoping, nagła śmierć sercowa u sportowców, urazy, a także cyfrowe urządzenia w medycynie sportowej i sporcie oraz rola rehabilitacji w sporcie.

 

Studia dla licencjatów

W przestrzeni publicznej pojawiają się sygnały dotyczące wprowadzania przez niektóre uczelnie programów umożliwiających nabycie przez tych fizjoterapeutów tytułu zawodowego magistra, których oparcie w przepisach prawa może budzić wątpliwości.

Stąd Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów, przy wsparciu ekspertów z Zespołu tematycznego ds. kształcenia przeddyplomowego, podjęło inicjatywę wyjaśnienia ww. kwestii.

W ocenie Izby na dzisiaj nie ma możliwości uzupełnienia wykształcenia przez absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przyjęcie na studia następuje przez:

  1. rekrutację na I rok studiów;
  2. potwierdzenie efektów uczenia się, lecz w zakresie tego samego poziomu PRK albo
  3. przeniesienie z innej uczelni, w tym uczelni zagranicznej na tych samych zasadach.

W tym miejscu należy podkreślić, że procedura przenoszenia i uznawania osiągniętych w trakcie innych studiów efektów uczenia się nie ma możliwości zastosowania w przypadku dwóch rożnych poziomów PRK (z poziomu 6 na poziom 7). Uzasadnieniem są tu zróżnicowane od samego początku programy studiów pierwszego stopnia (6 poziom PRK) i jednolitych studiów magisterskich (7 poziom PRK) dające różne kompetencje zawodowe (zob. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty).

Pojawiające się praktyki uznawania efektów uczenia się uzyskanych podczas realizacji studiów pierwszego stopnia, na rzecz pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia, uznać należy za niewłaściwe, ponieważ są to działania nieznajdujące uzasadnienia z obowiązującym stanem prawnym.

W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku fizjoterapia podwyższenie kwalifikacji możliwe jest wyłącznie poprzez podjęcie przez nich jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia w trybie rekrutacji na pierwszy rok studiów.

Jednocześnie, mając pełną świadomość zapotrzebowania fizjoterapeutów w zakresie możliwości uzupełnienia wykształcenia Krajowa Izba Fizjoterapeutów wniosła o podjęcie działań, mających na celu wypracowanie podstaw formalno-prawnych do stworzenia zasad realizacji kształcenia uzupełniającego.

Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się wypracować rozwiązania, które będą akceptowalne prawnie, ale przede wszystkim wyjdą naprzeciw oczekiwaniom członków naszego samorządu.

Poniżej prezentujemy pełną treść pisma:

DPP.284.2023.1_DSW_MEiN

Przedstawiciele KIF na międzynarodowej konferencji branżowej w Bratysławie

W Bratysławie, 22-23 września br. odbyła się “Międzynarodowa konferencja branżowa – Dni Fizjoterapeutów”. Na zaproszenie Słowackiej Izby Fizjoterapeutów w konferencji udział wzięli także przedstawiciele KIF.

Wiceprezes KRF dr Dominika Batycka-Stachnik została zaproszona do panelu dyskusyjnego dotyczącego fizjoterapii w chorobach wewnętrznych i w swoim wystąpieniu omawiała prehabilitację jako optymalny model przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w obrębie klatki piersiowej. Wiceprezes mówiła o tym, czym dokładnie jest prehabilitacja, po co, kiedy i w jaki sposób powinno się ją wprowadzać, z jakimi wyzwaniami wiążą się operacje kardiochirurgiczne oraz jaki jest dokładny model postępowania prehabilitacyjnego.

W panelu dotyczącym legislacji i regulacji zawodowych fizjoterapeutów w Czechach, Polsce i innych państwach Europy uczestniczyła Weronika Krzepkowska, starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej KIF. Przedstawiła korzyści płynące z uregulowania zawodu fizjoterapeuty w Polsce, najważniejsze informacje na temat naszej grupy zawodowej oraz cele, które samorząd chce realizować w Polsce w najbliższych latach. Podczas panelu dyskutowano także o różnicach i podobieństwach w regulacjach zawodowych w państwach UE oraz o tym, gdzie fizjoterapeuci mają największą autonomię.

Konferencja była także okazją do nawiązania bliższej współpracy i wymiany doświadczeń z przedstawicielami izb i stowarzyszeń fizjoterapeutów ze Słowacji i Czech. Słowacką Izbę Fizjoterapeutów reprezentowała prezes Diana Dudášová, natomiast Czeski Związek Fizjoterapeutów (UNIFY) prezes Vladan Toufar. Pośród tych państw to w Polsce fizjoterapeuci mają największą samodzielność w wykonywaniu zawodu, co spotkało się z dużym uznaniem, a także pytaniami o możliwe obszary współpracy na korzyść naszych grup zawodowych.

Pełny program konferencji: https://komorafyzioterapeutov.sk/aktuality/den-fyzioterapeutov-2023-bratislava/

Spotkanie organizacji EurHeCa w Krakowie

15 września odbyło się kolejne walne posiedzenie organizacji EurHeCa (European Health professionnals Competent authorities). Tym razem, z inicjatywy Krajowej Izby Fizjoterapeutów spotkanie miało miejsce w Krakowie.

W spotkaniu w Krakowie udział wzięli przedstawiciele medycznych zawodów regulowanych zrzeszonych w EurHeCa, w tym: Pascale Mathieu – prezes Francuskiej Izby Fizjoterapeutów oraz prezes EurHeCa, Maria da Conceição Bettencourt – wiceprezes Portugalskiej Izby Fizjoterapeutów, Rien Marinus – dyrektor Belgijskiej Izby Farmaceutów oraz sekretarz EurHeCa, Anne-Cécile Squifflet – prawnik Belgijskiej Izby Farmaceutów oraz członek zarządu EurHeCa, Clément Soulié – dyrektor EURALIA, Joseph Busuttil – sekretarz Maltańskiej Izby Farmaceutów, Serge Cailler – członek Francuskiej Rady Farmaceutów, Anne-Marie Curat i David Meyer – członkowie zarządu Francuskiej Izby Położnych oraz Charlotte Melchior i Sophie di Giorgio z Francuskiej Izby Fizjoterapeutów. KIF reprezentowali Tomasz Dybek – prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Weronika Krzepkowska, Dział ds. Współpracy Międzynarodowej. Część osób dołączyła także do spotkania online.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały główne wydarzenia na poziomie UE, które leżą w obszarze zainteresowania EurHeCa takie jak np.: nowe inicjatywy legislacyjne Komisji Europejskiej związane z prawem farmaceutycznym i dostępem do leków w czasach kryzysu, transgraniczne regulacje w zakresie zbierania, przetwarzania i udostępniania danych medycznych czy aktualne rekomendacje Parlamentu Europejskiego w zakresie zdrowia publicznego.

Poruszono także problem, z którym aktualnie boryka się Portugalska Izba Fizjoterapeutów. W marcu 2023 roku wprowadzone zostały nowe regulacje prawne, wskutek których izby w Portugalii utraciły pełną autonomię i możliwość samodzielnego decydowania o regulacji zawodu. Wprowadzono organy nadzorcze, w skład których wchodzą przedstawiciele organizacji pacjenckich lub innych, niezwiązanych bezpośrednio z zawodem medycznym. Problem ten jest szeroko dyskutowany w Portugalii, przygotowywane są ogólnokrajowe kampanie informacyjne, których celem ma być podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat konieczności regulacji zawodu i weryfikacji fizjoterapeuty, czy ma odpowiednie kwalifikacje.

Rozmawiano także o tematach związanych z dyrektywą unijną w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, w tym o aktualnej sytuacji w zakresie wymogów dotyczących obywatelstwa w przypadku dyplomów uzyskiwanych na terenie UE i różnic pomiędzy państwami. Uczestnicy spotkania wymienili się także spostrzeżeniami na temat europejskiej legitymacji zawodowej (EPC) i różnych trudności, które pojawiają się podczas rozpatrywania wniosków, a także na temat procesu uwierzytelniania dyplomów z wykorzystaniem modułu IMI.

Ponadto spotkanie było również dobrą okazją do rozmowy przedstawicieli izb fizjoterapeutów w Europie oraz poruszenia kwestii wspólnych ram kształcenia. Temat ten będzie niebawem szeroko dyskutowany, zaplanowano spotkanie online, aby omówić szczegóły merytoryczne.

EurHeCa zrzesza już 15 organizacji reprezentujących medyczne zawody regulowane i jej celem jest w szczególności koordynacja wszystkich prac związanych z praktyką pracowników ochrony zdrowia na szczeblu Komisji Europejskiej. KIF jest członkiem EurHeCa od 2020 roku.

Badanie wpływu pandemii COVID-19 na pracowników sektora rehabilitacji

Zapraszamy wszystkie osoby, których praca związana jest z rehabilitacją!

Podziel się ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) swoimi doświadczeniami związanymi z pracą podczas pandemii COVID-19.
Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę przeprowadza anonimową 15-minutową ankietę online w 5 państwach (Armenia, Gruzja, Polska, Wielka Brytania i Włochy) na temat wpływu pandemii COVID-19 na pracowników sektora rehabilitacji i realizację świadczeń rehabilitacyjnych.
Celem badania jest udokumentowanie i wyciągnięcie wniosków z Twoich doświadczeń. Chodzi o uznanie wyjątkowego wkładu pracowników sektora rehabilitacji podczas pandemii COVID-19 i dostarczenie cennych informacji, które posłużą w reagowaniu na sytuacje kryzysowe. Wyniki ankiety zostaną udostępnione publicznie. Udział w ankiecie jest anonimowy.

Podziel się swoim doświadczeniem: https://extranet.who.int/dataformv3/index.php/898845?lang=pl
Prosimy o udostępnienie tego linku kolegom i koleżankom, abyśmy mogli zebrać jak najwięcej odpowiedzi!

Krajowa Izba Fizjoterapeutów ogłasza drugą edycję konkursu fotograficznego pt. „Chwila”.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów ogłasza drugą edycję konkursu fotograficznego pt. „Chwila”. Konkurs ma formułę otwartą, a autorom pięciu najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Zależy nam na zdjęciach, pokazujących „chwile”, emocje, radość z wysiłku powracania do sprawności, „chwile”, gdy pacjent pokonuje kolejne bariery, staje na własne nogi, momenty wzruszenia. Prace powinny uświadamiać rolę fizjoterapii w procesie rehabilitacji, prezentować pasję, zaangażowanie i kompetencje fizjoterapeutów w codziennej pracy, być dowodem na skuteczność fizjoterapii i pokazywać jej różne oblicza.

Konkurs ma formułę otwartą. Może w nim wziąć udział każdy – zarówno profesjonalista, jak i amator – pasjonat fotografii.

Jak wziąć udział w konkursie?

  • zrób zdjęcie, które prezentuje ważny moment z życia fizjoterapeuty lub jego pacjenta, związany z przywracaniem sprawności, terapią, fizjoprofilaktyką lub innym zagadnieniem, które dotyczy fizjoterapii i zawodu fizjoterapeuty,
  • możesz zastosować dowolną technikę wykonania zdjęcia – akceptujemy zdjęcia wykonane aparatem fotograficznym jak i smartfonem (w tym przypadku w największym dostępnym formacie lub rozdzielczości),
  • nie poddawaj zdjęcia wyraźnej ingerencji graficznej (dopuszczamy kadrowanie, konwersję do zdjęcia czarno-białego, sepii czy korekcję kontrastu, nasycenia itp.),
  • wypełnij formularz zgłoszeniowy, opisz w nim, co przedstawia zdjęcie – max. 1000 znaków ze spacjami,
  • prześlij wypełniony formularz oraz zdjęcie mailem do dnia 12 października 2023 r. na adres: [email protected] .

Nagrody: 

  • autorom 5 najlepszych zdjęć jury przyzna nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł każda

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Ogłoszenie wyników odbędzie się 24 października. Zdjęcia laureatów zostaną zaprezentowane podczas wystawy w przestrzeni publicznej w Warszawie.

Regulamin:

POBIERZ REGULAMIN PDF

Formularz zgłoszeniowy:

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY