Od 1 stycznia 2024 r. nowy zakres wyrobów medycznych na zlecenie

W dniu 13 listopada 2023 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2461), zmienione rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 2023 r.

 Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. wprowadzając: 

 • szersze uprawnienia dla fizjoterapeutów do wystawiania zleceń na wyroby medyczne,
 • nowe kodowanie wyrobów medycznych,
 • nowy, uproszczony system sprawozdawania do NFZ i rozliczania świadczeń,
 • możliwość realizacji zleceń drogą wysyłkową w zakresie niektórych wyrobów.

Aktualny wykaz wyrobów medycznych, które mogą być wydawane na zlecenie fizjoterapeuty znajduje się pod adresem:
https://kif.info.pl/informacje/nowy-zakres-wyrobow-medycznych-na-zlecenie-od-01-01-2024/ . Przy każdym wyrobie podany jest aktualnie obowiązujący kod, a także, o ile to było możliwe, numer porządkowy obowiązujący do końca ubiegłego roku.

O nowym systemie sprawozdawania do NFZ można przeczytać tutaj: Nowy sposób sprawozdawania w zakresie wyrobów medycznych – od 01.01.2024 – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Pierwsze posiedzenie OPSZZP pod przewodnictwem NIL

4 grudnia 2023 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego pod przewodnictwem Naczelnej Izby Lekarskiej. Wcześniej Porozumieniu przewodniczyła Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Izba Radców Prawnych.

Przedmiotem posiedzenia była dyskusja dotycząca dalszego rozwoju Porozumienia i możliwości wprowadzenia form współpracy pomiędzy izbami w ramach podgrup tematycznych.

Uczestnicy spotkania potwierdzili, że Porozumienie jest kluczową platformą do wymiany doświadczeń i dbania o kwestie związane z rolą samorządów w porządku prawnym.

Wstępnie ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się w styczniu 2024 roku.

Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską 2022/2023 z zakresu fizjoterapii!

W czwartej edycji konkursu wpłynęło do nas 87 prac obronionych na uczelniach wyższych w całej Polsce. Najwięcej nadesłano z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z redakcją czasopisma naukowego Physiotherapy Review ogłosiły konkurs w lipcu. Mogli w nim wziąć udział tegoroczni absolwenci kierunku fizjoterapia. Prace nadsyłano do 3 listopada.

Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Andrzej Myśliwiec, dr hab. Anna Brzęk, prof. SUM, dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM, dr hab. Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, dr Janusz Doś, dr Dorota Gazurek, dr hab. Rafał Gnat, prof. AWF, dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska, prof. UMK, dr hab. Tomasz Halski, prof. Uczelni, dr hab. Ireneusz Haponiuk, prof. AWFiS, dr Katarzyna Kaniewska, dr hab. Anna Kołcz, dr hab. Joanna Kostka, prof. Uczelni, dr hab. Marcin Krajczy, prof. Uczelni, dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, prof. dr hab. Przemysław Lisiński, dr hab. Maciej Płaszewski, prof. AWF, dr Elżbieta Rajkowska-Labon, prof. dr hab. Joanna Szczepańska – Gieracha, dr Aleksandra Szylińska, dr hab. Maciej Wilski, prof. AWF, dr hab. Alicja Wójcik-Załuska, prof. Uczelni, dr Sebastian Wójtowicz, dr Jolanta Zajt oraz. dr hab. Marek Żak, prof. UJK oceniała prace pod względem metodyki, wartości merytorycznej, znaczenia prac z perspektywy naukowej oraz nowatorskiego charakteru pracy.

Doceniając wysoki poziom naukowy, prezydium KRF zadecydowało o przyznaniu nagród finansowych zarówno laureatom, jak i wyróżnionym. Zdobywca 1. miejsca otrzyma nagrodę w wysokości 2000 zł, 2. miejsca 1500 zł, zaś 3. miejsca 1000 zł. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody w wysokości 500 zł. Ponadto prace zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Krajowej Izby Fizjoterapeutów Physiotherapy Review (https://physiotherapy.review), które posiada 140 punktów MEiN.

Laureaci i tematy ich prac: 

 1. Miejsce – Aleksandra Łyko (Uniwersytet Rzeszowski), Ocena efektów rehabilitacji wzakresie motoryki małej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.
 2. Miejsce – Oliwia Szóstak (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Częstość występowania incydentów nietrzymania moczu u kobiet trenujących siłowo i ich związek z wiedzą, postawą i profilaktyką dotyczącą tej dysfunkcji.
 3. Miejsce – Karolina Szumilas (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie), Ocena efektów reedukacji chodu dziecka z wykorzystaniem zautomatyzowanego trenażera chodu Prodrobot.

Wyróżnieni i tematy ich prac: 

 • Wiktoria Bandura (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Umiejętności lokomocyjne uczniów z dysfunkcją wzroku na tle pełnosprawnych – ocena funkcjonalna za pomocą baterii testów TGMD-3
 • Izabella Habko (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie), Wpływ Kinesiologytapingu na porażenie VII nerwu czaszkowego u pacjentów neurologicznych.
 • Marlena Kotecka (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie), Porównanie terapii tkanek miękkich i poizometrycznej relaksacji mięśni u młodych dorosłych z dolegliwościami bólowymi mięśni kciuka.
 • Seweryn Goundorov (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie), Wpływ terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych na obniżenie przewlekłego bólu napięciowego odcinka szyjno-piersiowego kręgosłupa u pracowników medycznych.
 • Zuzanna Jandziś (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie), Wpływ wybranych technik fizjoterapii na zmiany w wyglądzie twarzy kobiet po 30 roku życia.
 • Paweł Kumięga (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu), Skuteczność fizjoterapii z zastosowaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego w usprawnianiu kończyny górnej u osób po udarze mózgu.

Studentów zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach naszego konkursu.

Uzupełnienie wykształcenia

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości uzupełnienia wykształcenia KIF zwrócił się z zapytaniem do MEiN (szerzej na ten temat pisaliśmy w komunikacie: Studia dla licencjatów – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

W odpowiedzi Ministerstwo Edukacji i Nauki wskazało, że obecnie studia na kierunku fizjoterapia są prowadzone jako jednolite studia magisterskie. W przepisach regulujących wprowadzenie warunków kształcenia wskazano, że prowadzenie przez uczelnie studiów w zakresie fizjoterapii na poziomie studiów drugiego stopnia było możliwe do dnia 31 grudnia 2022 r.
Po tej dacie absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „fizjoterapia” mogą podjąć jednolite studia magisterskie na kierunku „fizjoterapia” w trybie rekrutacji na I rok studiów.

Jak dalej można przeczytać w piśmie MEiN: “Zgodnie bowiem z art. 69 ust. 1 ustawy PSWN, przyjęcie na studia następuje przez rekrutację, potwierdzenie efektów uczenia się albo przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej. Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PSWN, student ma prawo do przenoszenia i uznawania punktów ECTS uzyskanych w systemie szkolnictwa wyższego, a także prawo do odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów, na zasadach określonych w regulaminie studiów. Przepis ten ma zastosowanie także do uznania efektów uczenia się osiągniętych w czasie poprzednich studiów na poczet innych realizowanych studiów (zwolnienie z obowiązku zaliczania określonych zajęć). Zgodnie z powyższym, do kompetencji uczelni należy rozstrzygnięcie (podjęte na podstawie obowiązujących przepisów), czy możliwe jest „przepisanie ocen” w trakcie odbywania jednolitych studiów magisterskich i tym samym zwolnienie z obowiązku zaliczania określonych zajęć (uznanie efektów uczenia się i punktów ECTS). Należy przy tym podkreślić, że procedura uznawania osiągniętych w trakcie innych studiów efektów uczenia się powinna być przez uczelnie traktowana wyjątkowo i stosowana jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gwarantujących utrzymanie należytego poziomu kształcenia.”

Poniżej prezentujemy pełną treść pisma:

DPP.284.2023.1odp. MEiN na pismo KIF z dn. 28.09.2023 r.

Każde bezpłatne szkolenie = oddzielny certyfikat

Do dyspozycji fizjoterapeutów na platformie FIZJA jest obecnie 81 darmowych profesjonalnie poprowadzonych szkoleń online. Można je odbyć w dogodnym czasie – dostęp do kursów jest aktywny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto zarejestrować się i szkolić jak najszybciej – tylko do końca tego roku można uzyskać certyfikaty. Wkrótce systematycznie udostępniane będą kolejne szkolenia online – dodatkowo 61!

Dla osób szkolących się poza ogromem wiedzy zawartych w kursach online mamy bonus – papierowe wydanie książki z wytycznymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Gdy zarejestrujesz się, niezwłocznie Ci ją wyślemy.

Zachęcamy do jak najszybszej rejestracji i korzystania z zasobów platformy FIZJA. Podkreślamy, że certyfikaty czekają na Was tylko do końca roku, a każde szkolenie = oddzielny certyfikat.

Przewodnik po aktualnych szkoleniach online:https://kif.info.pl/szkolenia-online/

Każdy fizjoterapeuta z prawem wykonywania zawodu i niezalegający ze składkami, może podnosić kompetencje w 8 dziedzinach fizjoterapii: ortopedii, neurologii, kardiologii, uroginekologii, pediatrii, onkologii, pulmonologii i niedziedzinowej (np. fizykoterapia, OIOM, komunikacja z pacjentem).

Przypominamy o istotnej zmianie w dostępnie do FIZJI:  

 • Osoby posiadające PWZFz, ale z różnych przyczyn niepracujące w zawodzie (urlop macierzyński, urlop bezpłatny, absolwenci fizjoterapii poszukujący obecnie pracy) mogą w pełni uczestniczyć w szkoleniach na platformie FIZJA.

Jak zarejestrować się na platformę FIZJA? Cały proces jest prosty i odbywa się elektronicznie:

 • Wystarczy, że wejdziesz na stronę fizja.pl i wypełnisz formularz rejestracyjny. Jeżeli jesteś zatrudniony – dołącz zaświadczenie z miejsca pracy. Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą – dołącz wniosek o pomoc de minimis. Niezatrudnieni rejestrują się bez załączników.
 • Po pozytywnym zweryfikowaniu zgłoszenia, otrzymasz e-mail z prośbą o podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.
 • Po podpisaniu umowy, otrzymasz pełny dostęp do platformy FIZJA.

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ!  

Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizuje projekt nr POWR.07.01.00-00-0005/22 FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Ogłaszamy wyniki konkursu fotograficznego „CHWILA”

Z okazji Światowego Dnia Fizjoterapii Krajowa Izba Fizjoterapeutów  drugi raz zorganizowała konkurs fotograficzny “CHWILA”.  

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, nadesłano do nas 63 zgłoszenia. Wszystkie fotografie prezentowały wysoki poziom, a wybór laureatów nie był łatwy.

Jury wyłoniło 5 zwycięzców, którzy otrzymają nagrody finansowe w wysokości 1000 zł.

Zdjęcia laureatów oraz wybrane wyróżniające się fotografie nadesłane do konkursu zostaną zaprezentowane podczas wystawy w przestrzeni publicznej w Warszawie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia najlepszych prac!

Zwycięzcy Konkursu: 

fot. Jacek Orzel

fot. Arkadiusz Gdula

fot. Alicja Pawlowska

fot. Ilona Urban

fot. Magdalena Fieden-Mych